Home / Články
Články
Úterý, 27 Červenec 2010 21:17

ApplStream pro FEZKO Thierry a.s.

Efektivní reporting z "velkého" ERP Oracle E-Business Suite.

Ve společnosti FEZKO Thierry ukončili 1. 11. 2008 implementaci informačního systému Oracle E-Business Suite, který dnes zasahuje do všech oblastí společnosti a to od prodeje, TPV, výroby, řízení projektů přes finance, až po logistiku a sklady. Stávající reportovací nástroje nebyly příliš efektivní a každé jejich přizpůsobení bylo velice finančně nákladné.

Změna musela přijít

Tvorba reportů v novém informačním systému Oracle EBS byla velmi zdlouhavá a nákladná. Reporty byly velmi jednoúčelové a každá nová varianta, nebo změna existujícího reportu vyžadovala neakceptovatelné náklady, říká vedoucí informatiky Radim Juchelka. Potřebovali jsme nástroj pro rychlý, koncepční a operativní reporting a pro uživatelské vytváření libovolných variant reportů bez nutnosti nákladného programování nových sestav.

Proč právě společnost ATTEYA Group s jejich nástrojem?

ApplStream® nám pomohl vyřešit krizovou situaci v oblasti reportingu z nového ERP systému na konci implementace a uvedení do produktivního provozu. Nepoužitelnost tzv. standardních sestav v ERP a zdlouhavá, těžkopádná a nákladná tvorba nových sestav byla nahrazena pružným a rychlým reportingovým systémem pracujícím v reálném čase (on-line) s daty produkčního systému a poskytujícím nástroj pro tvorbu téměř libovolných variant reportů samotným uživatelem.

Rychlá a úspěšná implementace

Implementace portálu ApplStream® probíhala v podstatě "bez našeho vědomí" a "na pozadí" konstatuje pan Juchelka. Z naší strany jsme poskytli dokumentaci ERP řešení, společnost ATTEYA Group vybraný modul samostatně vzdáleně nastavila, následovalo naše testování a školení uživatelů, sepsání připomínek, zapracování připomínek do portálu a akceptace řešení. Celá implementace probíhala naprosto bezproblémovým procesem a velice rychle.
Technické provedení celého řešení je koncipováno do jednotlivých modulů, podobně jako je ERP s tím, že jednotlivé moduly jsou mezi sebou aktivně propojené. DNA Technologii, kterou ApplStream používá je unikátní v tom, že inteligentně sestavuje a optimalizuje SQL dotazy, které se posílají na server. Obrovskou výhodou je okamžitá odezva a vrácení výsledku neboli reportu na obrazovku uživatele. Podle statistik dnes tato technologie zpracuje 92% dotazů do jedné sekundy a pouhé 2,3% přesáhne jednu minutu.

Mgr. Radim Juchelka
Manager IT ve společnosti FEZKO Thierry a.s.

Několik slov za dodavatele

Jsem velice rád a cením si důvěry, kterou do nás a našeho řešení vložil management
FEZKA.  Budeme dělat maximum pro rozvoj naší spolupráce a plnění požadavků uživatelů. Tento krok vidím jako začátek spolupráce se špičkovým evropským výrobcem textilií pro automobilový průmysl.
Pavel Černý
Ředitel společnosti ATTEYA Group, s.r.o....

Pondělí, 28 Únor 2011 08:20

Plánování finančních rozpočtů

ApplStream® BPL pro plánování financí ve společnosti KOMTERM integrovaný s Oracle E-Business Suite.

Po zkušenostech s plánováním pro rok 2010, kdy se ukázalo, že stávající systém v dané podobě nevyhovuje, se začalo v naší společnosti uvažovat o nové podobě plánování. Zadání od vedení společnosti znělo: zajistit jednotný systém pro zadávání plánu s jednotnou strukturou pro všechny společnosti.

 

„Na stole byly dvě varianty“.

•    Zainvestovat do stávajícího manažerského systému, který sloužil pro reportování výsledků hospodaření a pro plánování. Vzhledem k malému množství licencí sloužil pouze týmu controlingu. Oddělení controlingu shromažďovalo podklady od jednotlivých zodpovědných osob v MS Excel a pak je do tohoto systému ručně „přeťukávalo“. Investice by byla zaměřena do technologie systému, aby bylo možné ho zpřístupnit širšímu okruhu zaměstnanců.
•    Plánovat přímo v jednotlivých modulech našeho informačního systému Oracle EBS bez nutnosti dalších investic. Překážkou tohoto řešení byla nutnost naučit jednotlivé uživatele až čtyři různé postupy pro zadání plánu podle toho, zda by plánovali mzdové náklady do modulu HR, plán oprav do modulu Servis a údržba, finanční náklady do modulu hlavní knihy a ostatní náklady a výnosy do modulu Projektů. I když mají moduly společný základ a to vydefinovaný účetní řetězec, jevilo se to jako příliš velký problém.
V té době nám společnost ATTEYA Group představila řešení BPL pro plánování financí. Reportingový systém ApplStream® od této společnosti je ve firmě implementován přes dva roky a máme s ním velmi dobré zkušenosti.
Základní podoba představeného řešení BPL splnila naše obecné požadavky pro plánování, kde stavebními prvky systému jsou:
–    rozpočtová položka svázána pevně s účetním řetězcem (v našem případě společnost – útvar- projekt-úloha-účet-zařízení)
–    popis rozpočtové položky
–    uživatelský komentář k jednotlivé rozpočtové položce
–    tvz. podrobná položka (možnost vytvořit si pod stejným účetním řetězcem další rozpad rozpočtových položek)
–    jednotlivá rozpočtová období (měsíční perioda)
–    práva na data dle jednotlivých skupin uživatelů (dvě úrovně práv – k jednotlivým plánům a k jednotlivým oddělením)
–    verzování plánu
–    WF při schvalování plánu

Pro další využití informací z plánů v Oracle EBS (allerty o překročení plánu, informace o čerpání rozpočtu,…) bylo zapotřebí vytvoření interface mezi BPL a Oracle EBS pomocí API funkcí. Nahrání dat probíhá po kompletním naplánování a schválení jednotlivých plánů v BPL.
V průběhu implementace došlo k vydefinování struktury plánů (pravidla omezující účetní řetězce) a jejich vygenerování (dle zodpovědnosti za určitou oblast plánování) např. mzdový plán, plán režijních nákladů, plán nákladů na energie atd.. Práva, byla přidělena cca 50 uživatelům.
Při generování plánu jsme zjistili, že nemůžeme využít stávající tabulku kombinací účetních řetězců, takže byla na základě pravidel stanovených oddělením controlingu vygenerována nová tabulka cca s 17 milióny variací účetních řetězců. Jednotlivý plán vzniká vygenerováním tabulky, která obsahuje pouze ty účetní řetězce, které odpovídají definovaným kritériím např. plán mzdových nákladů, obsahuje pouze variace, které mají v segmentu „účet“ účty třídy 52.
V praxi při plánování roku 2011 se pak ukázalo, že jsme využili z této tabulky pouze cca 100 tisíc variací účetních řetězců a tak se pro příští rok budeme snažit tuto tabulku zmenšit. V našem případě je množství variací zapříčiněno rozsáhlou organizační(=nákladovou) strukturou a množstvím jednotlivých projektů. Velikost této tabulky má pak vliv na rychlost dogenerování plánů např. v případě opomenutí některých účetních řetězců.
Proces plánování pro rok 2011 ve společnosti trval cca 3 měsíce a lze ho považovat za velmi úspěšný.

Uživatelé neměli problém naučit se zadávat plán, pro jednoduchost použití BPL a znalost stávajícího řešení ApplStream®.
Podařilo se nám sjednotit strukturu jednotlivých plánů přes oddělení, závody a společnosti.
V současné době máme naplánovaná data nahrána do čtyř modulů v Oracle E-Business Suite. V modulu Hlavní kniha nám slouží pro porovnávání plánu a skutečnosti finančních výkazů (výkaz zisků a ztrát, rozvaha,…). V modulu HR pro porovnání plánu a skutečnosti mzdových nákladů. Nad moduly Projekty a Servisem a údržbou máme nastaveny vyhodnocovací reporty v portálu ApplStream®.

Autor článku: Ing. Hanka Ježková
Vedoucí IS ve společnosti KOMTERM, a.s....
Čtvrtek, 12 Srpen 2010 02:00

České aerolinie pro jednotný reporting

České aerolinie implementují ApplStream® pro reporting z Oracle E-Business Suite. Kompletní pokrytí finančních modulů a konfigurace modulu Žádanky pro ČSA garantuje sofistikované řešení a jednotné prostředí reportingu pro všechny uživatele.

 

 

 ...

Neděle, 28 Srpen 2011 00:00

AEGON implementoval BPL s Oracle EBS

AEGON Pojišťovna a AEGON Penzijní fond, implementovali ApplStream® BPL – Plánování finančních rozpočtů s ORACLE E-Business Suite.

Společnosti koncernu AEGON v České republice letos rozšířily stávající spolupráci se společností ATTEYA Group, ve využívání portálu ApplStream® o modul BPL – Plánování finančních rozpočtů.

Výchozím stavem v plánování finančních rozpočtů a následného řízení výnosů a nákladů v AEGONu bylo používání téměř výhradně prostředí MS Excel a centralizace plánování v úseku finančního controllingu.

Podklady k plánu s pojistně-technickými daty byly dodávány do controllingu pojistnými matematiky a plány nákladů na prodej a administrativních nákladů byly primárně sestavovány odpovědnými manažery, vlastníky nákladových středisek, a v controllingu poté sumarizovány do formy reportingu požadovaného koncernem. Pro potřebu zachování správnosti vkládaných dat během celého procesu byla nutná implementace a sledování řady kontrolních prvků během celého procesu. Vzhledem k systému práce s plány – tvorba základního plánu na podzim předchozího obchodního roku plus, až čtyři jeho možná zpřesnění při ukončených běžných čtvrtletích – čerpal stávající proces ne nevýznamnou část fondu pracovní doby finančních controllerů, a to i s přihlédnutím k pravidelnému vyhodnocování plánů a poskytování zpětné vazby jak odpovědným manažerům, tak top managementu.

Toto řešení bylo přiměřené prvním rokům fungování obou společností, a to zejména z ekonomických důvodů. Významný podíl manuální práce controllera v procesu sestavování plánů a jejich následného vyhodnocování však postupem času představoval limity v dalších jeho aktivitách. Požadavek na automatizaci a zefektivnění procesu plánování a řízení nákladů a výnosů se stal aktuálním.
V roce 2010 představený modul BPL – Plánování finančních rozpočtů společností ATTEYA Group se jevil jako vhodné řešení. Přivítali jsme rovněž možnost diskuse a sdělení praktických zkušeností s tímto modulem se zástupci společnosti KOMTERM, kteří modul již implementovali. Nyní po úvodním zaškolení definujeme plány a připravujeme je pro finanční rok 2012. I když zatím nemáme praktickou zkušenost, přidanou hodnotou jsou zejména:

  • přímá návaznost rozpočtované položky na definovanou část účetního řetězce,
  • propojení horizontálního a vertikálního pohledu na plán v míře potřebného detailu (rozpočtovaná položka a relevantní nákladové středisko) i sumarizace (přehled všech položek a nákladových středisek),
  • definice a vymezení sledovaných období pro účely zadávání i následného vyhodnocování,
  • jednoznačné vymezení přístupových práv (víceúrovňové) a odpovědností v rámci procesu plánování a řízení nákladů,
  • transparentnost při schvalování plánů a možnost verzování plánů,
  • snazší monitorování a řízení nákladů a výnosů v reportech přizpůsobených potřebám jednotlivých uživatelů – vlastníci rozpočtu, finanční controlling, management.


I když před námi při přípravě plánu na rok 2012 je hodně práce, věříme, že tato investice znamená posun dopředu v systematizaci procesů a zlepšení kontrolního prostředí obou společností. O následné praktické zkušenosti se v budoucnu rádi podělíme.

Leona Bláhová
finanční ředitelka a členka představenstva AEGON Pojišťovna, a.s. a AEGON Penzijní fond, a.s.

...
Středa, 14 Prosinec 2011 22:28

Tagit Letiště Ostrava

Společnost ATTEYA Group ve spolupráci se svým partnerem firmou ACCESS GRANTED dodala systém Tagit pro Letiště Ostrava. Tagit zajišťuje na letišti evidenci průjezdů automobilů a průchodů osob do areálu a z areálu letiště. Systém je bezkontaktní a jeho dosah je až 8 metrů při zachycení přijíždějícího automobilu a lze jej nastavit i na automatické otevírání závory. Vizuálně informuje o možných nepovolených průchodech. V současné době se připravuje integrace informací ze systému Tagit do interního informačního systému, tyto informace budou doplňovat stávající databázi bezpečnostní aplikace letiště. Tímto krokem letiště posílilo evidenci a bezpečnost perimetru u vstupních bran do areálu. ...

Středa, 14 Prosinec 2011 22:28

Tagit Letiště Ostrava

Společnost ATTEYA Group ve spolupráci se svým partnerem firmou ACCESS GRANTED dodala systém Tagit pro Letiště Ostrava. Tagit zajišťuje na letišti evidenci průjezdů automobilů a průchodů osob do areálu a z areálu letiště. Systém je bezkontaktní a jeho dosah je až 8 metrů při zachycení přijíždějícího automobilu a lze jej nastavit i na automatické otevírání závory. Vizuálně informuje o možných nepovolených průchodech. V současné době se připravuje integrace informací ze systému Tagit do interního informačního systému, tyto informace budou doplňovat stávající databázi bezpečnostní aplikace letiště. Tímto krokem letiště posílilo evidenci a bezpečnost perimetru u vstupních bran do areálu. ...

Středa, 16 Listopad 2011 00:00

Zemřel Ing. Jaroslav Martinic

Se zármutkem oznamujeme, že dne 7. listopadu zemřel náhle ve věku 67 let jeden ze zakladatelů a zároveň dlouholetý ředitel GS1 Czech Republic Ing. Jaroslav Martinic...
Úterý, 01 Listopad 2011 00:00

GS1 partnerem kongresu Translog Connect

22.-23. listopadu 2011 se v hotelu Corinthia Grand Hotel Royalv Budapešti uskuteční mezinárodní kongres Translog Connect, jehož jsou GS1 Czech Republic a další regionální organizace GS1 partnery. Bude to jedna z největšícha nejvýznamnějších regionálníchudálostí v oblasti logistiky, distribuce a řízení dodavatelského řetězce pro celou oblast střední...

Poslední komentáře

Není dostupný žádný obrázek.

Z Facebooku

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com